Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Brzegu przystąpiła do projektu KOOPERCJE 3 D – model
wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin dla gmin powyżej 20 tys.
mieszkańców. Celem projektu jest zwiększenie kooperacji oraz poprawa współpracy pomiędzy
instytucjami pomocy i integracji społecznej a podmiotami innych polityk sektorowych, istotnych z
punku widzenia włączenia społecznego, przeciwdziałania ubóstwu oraz jego zwalczania.