Oferta została skonstruowana na podstawie analizy zgłaszanych potrzeb szkół, przedszkoli na rok szkolny 2020/21

Specjaliści na terenie poradni prowadzą:

• Diagnozę: psychologiczną, pedagogiczną, logopedyczną, rehabilitanta, surdopedagogiczną, tyflopedagogiczną, badanie słuchu za pomocą platformy zmysłów, przesiewowe badania wzroku, diagnozę integracji sensorycznej SI wykonywaną dla potrzeb diagnozowanych w poradni dzieci zgłaszanych z powodu trudności dydaktyczno-wychowawczych, zaburzeń emocjonalnych czy w zachowaniu, diagnoza wielospecjalistyczna funkcjonowania dziecka
• Terapię: psychologiczną, pedagogiczną, logopedyczną, ruchową, EEG-Biofeedback, RSA-Biofeedback, manualny Biofeeback, zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju dla dzieci posiadających opinie o potrzebie objęcia zajęciami (zajęcia realizowane zespołowo dla dzieci do momentu rozpoczęcia edukacji w szkole)
• Orzecznictwo pełne: orzeczenia o potrzebie nauczania indywidualnego, o potrzebie kształcenia specjalnego z uwagi niepełnosprawność intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym, głębokim, o potrzebie kształcenia specjalnego z uwagi na autyzm, Zespół Aspergera, słabe widzenie, niewidzenie, słabe słyszenie, niesłyszenie, zagrożenie niedostosowaniem społecznym, niedostosowanie społeczne, niepełnosprawność sprzężoną (gdy występują co najmniej dwie niepełnosprawności w/w)
• Zespoły orzekające wydają także opinie w sprawie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka niepełnosprawnego
• Udzielne są porady przez specjalistów poradni, konsultacje w sprawach edukacyjno-wychowawczych, emocjonalno-społecznych trudności rozwojowych i in związanych z problemami dziecka niepełnosprawnego, jego rodziny

 

Oferta działań Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w roku szkolnym 2020/21

Dla najmłodszych

• Program profilaktyki noworodkowej – Ocena zachowania noworodka w Skali Brazeltona (NBAS) poza poradnią
• Diagnoza rozwoju psychoruchowego i rozwoju mowy w poradni oraz poza poradnią
• Rehabilitacja ruchowa dzieci z zaburzeniami w rozwoju ruchowym w poradni
• Zajęcia stymulujące rozwój mowy oraz regulujące napięcie mięśniowe u dzieci z problemami neurologicznymi oraz z opóźnionym rozwojem mowy w poradni
• „Mama i dziecko” zajęcia ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne poza poradnią
• Wczesne Wspomaganie Rozwoju (wielospecjalistyczna terapia dla dzieci niepełnosprawnych, niezbędna opinia o potrzebie objęcia dziecka WWR) w poradni
• Zajęcia stymulujące rozwój dzieci do 3 roku życia po zakwalifikowaniu po badaniach psychologiczno-pedagogicznych w poradni
• „Badabada” program badań przesiewowych dzieci
w wieku 1/3 w kierunku autyzmu

Wszystkie formy udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej są bezpłatne
Udział w zajęciach jest dobrowolny
Obowiązuje kolejność zgłoszeń
Zgłoszenia realizowane są sukcesywnie, w miarę możliwości kadrowych poradni i z uwzględnieniem płynnej realizacji wszystkich statutowych zadań poradni (diagnozy, terapii, orzecznictwa)

Oferta działań Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w roku szkolnym 2020/21

Dla przedszkolaków

• Przesiewowe badania słuchu, wzroku i mowy (w przedszkolu lub poradni), ryzyka dysleksji w przedszkolu
• Terapia logopedyczna i neurologopedyczna w przedszkolu
• Usprawnianie ruchowe dzieci z zaburzeniami w rozwoju ruchowym w poradni
• Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne – indywidualne i grupowe w poradni.
• Terapia Biofeedback i RSA – Biofeedback (od 5 roku życia) w poradni
• Zajęcia terapeutyczne dla małych dzieci wymagających dodatkowej stymulacji (zajęcia dla dzieci do 4 lat zakwalifikowanych po badaniach diagnostycznych psychologiczno-pedagogicznych w poradni)
• Zajęcia stymulujące rozwój poznawczy dzieci 5-6 – letnich przed rozpoczęciem nauki w szkole (po zakwalifikowaniu po badaniach psychologiczno-pedagogicznych w poradni)
• Zajęcia terapeutyczno-edukacyjne dla dzieci wolniej rozwijających się oraz z trudnościami w rozwoju (od 0-6 roku życia)
• Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka niepełnosprawnego od momentu wykrycia niepełnosprawności do momentu rozpoczęcia nauki w szkole
• Wspomaganie procesu widzenia i słyszenia dla dzieci z trudnościami wzrokowymi w poradni
• Preorientacja zawodowa – zajęcia dla dzieci z grup przedszkolnych zapoznające z zawodem psychologa, pedagoga, logopedy, rehabilitanta realizowane w poradni w ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery (październik 2020)
• Tydzień diagnoz i porad zawodowych- październik 2020
Zajęcia realizowane na terenie przedszkoli:

• Badania przesiewowe wzroku, mowy, słuchu w kierunku ryzyka dysleksji (na terenie przedszkoli)
• „Mama i dziecko” zajęcia ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne
• Zajęcia warsztatowe z elementami kinezjologii edukacyjnej wspomagające rozwój koncentracji uwagi, zdolności uczenia się

Wszystkie formy udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej są bezpłatne
Udział w zajęciach jest dobrowolny
Obowiązuje kolejność zgłoszeń
Zgłoszenia realizowane są sukcesywnie, w miarę możliwości kadrowych poradni i z uwzględnieniem płynnej realizacji wszystkich statutowych zadań poradni (diagnozy, terapii, orzecznictwa)

Oferta działań Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w roku szkolnym 2020/21

Dzieci w wieku szkolnym; szkoła podstawowa
• Przesiewowe badania słuchu z wykorzystaniem platformy zmysłów, badania wzroku i mowy (młodsze klasy)
• Terapia logopedyczna i neurologopedyczna
• Wsparcie uczniów uzdolnionych oraz ich rodziców
• Terapia pedagogiczna uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się na terenie poradni
• Wsparcie uczniów uzdolnionych oraz ich rodziców
• Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne w poradni (indywidualne i grupowe)
• Doradztwo edukacyjno-zawodowe – spotkania indywidualne dla uczniów ze szkół podstawowych (diagnoza predyspozycji zawodowych: zainteresowań, zdolności, potrzeb; porady i informacje nt. możliwości wyboru ścieżki kształcenia zawodowego, oferty szkół) w poradni
• Terapia logopedyczna i neurologopedyczna
• Zajęcia terapeutyczne dla dzieci z problemem nadpobudliwości, nieharmonijnym rozwojem poznawczym, zaburzeniami emocjonalnymi i innymi trudnościami rozwojowymi
• Projekt Inny Niepełnosprawny? Zajęcia warsztatowe dla uczniów klas III, ukierunkowane na poznanie specyfiki trudności występujących u dzieci z różnymi niepełnosprawnościami

Zajęcia edukacyjno-terapeutyczne realizowane na terenie szkół, m.in.:
• Zajęcia warsztatowe dla szkół podstawowych z wykorzystaniem Kinezjologii Edukacyjnej
• Zajęcia ukierunkowane na kształtowanie umiejętności interpersonalnych (komunikacja, rozwiązywanie konfliktów i inne)
• Zajęcia ukierunkowane na przeciwdziałanie agresji i przemocy wśród uczniów
• Mediacje, interwencje kryzysowe w sytuacjach konfliktowych
• EFEKTYWNA NAUKA: zajęcia dla uczniów klas IV szkół podstawowych
• DOPÓKI MASZ WYBÓR: zajęcia dla uczniów klas VI szkół podstawowych
• WARSZTATOWANIA PORZEB I MOŻLIWOŚCI: zajęcia aktywizujące do wyboru dalszej ścieżki kształcenia i zawodu realizowane z klasą, grupą uczniów w szkole (szkoły podstawowe – klasy VIII)

Wszystkie formy udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej są bezpłatne
Udział w zajęciach jest dobrowolny
Obowiązuje kolejność zgłoszeń
Zgłoszenia realizowane są sukcesywnie, w miarę możliwości kadrowych poradni i z uwzględnieniem płynnej realizacji wszystkich statutowych zadań poradni (diagnozy, terapii, orzecznictwa)

 

Oferta działań Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w roku szkolnym 2020/21

Młodzież – szkoły ponadgimnazjalne
• Wsparcie młodzieży uzdolnionej realizowane w poradni
• Diagnoza psychologiczno-pedagogiczna
• Grupa rozwoju osobistego
• Trening redukcji stresu
• Doradztwo zawodowe z elementami technik coachingowych dla uczniów ze szkół ponadpodstawowych realizowane w poradni
• Wsparcie młodzieży uzdolnionej realizowane w poradni
• Terapia logopedyczna i neurologopedyczna w poradni
• Terapia psychologiczna- krótko i długoterminowa
• Terapia pedagogiczna uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się
• Terapia Biofeedback i RSA – Biofeedback
• Sposoby radzenia sobie ze stresem, szkolnym
• Interwencje kryzysowe
• Mediacje
• Zajęcia grupowe z elementami socjoterapii kierowane do młodzieży z problemami adolescencji

Zajęcia realizowane na terenie szkół i placówek, m.in.:

• Wspieranie wychowawców w prowadzeniu zajęć integracyjnych dla kl. I
• Badania przesiewowe poziomu lęku – profilaktyka zaburzeń emocjonalnych i wsparcie w kryzysach życiowych
• Sposoby radzenia sobie ze stresem, szkolnym, maturalnym i nie tylko
• Radzenie sobie z kryzysami życiowymi
• „Będziemy mieli dziecko” – zajęcia dotyczące ciąży, rozwoju prenatalnego dziecka dla przyszłych mam, ojców
• Profilaktyka HIV i AIDS: zajęcia dla uczniów klas II szkół ponadpodstawowych
• PERSONAL BRANDING: zajęcia aktywizujące do świadomej obecności na rynku pracy (szkoła branżowa, technika – klasy II)

Wszystkie formy udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej są bezpłatne
Udział w zajęciach jest dobrowolny
Obowiązuje kolejność zgłoszeń
Zgłoszenia realizowane są sukcesywnie, w miarę możliwości kadrowych poradni i z uwzględnieniem płynnej realizacji wszystkich statutowych zadań poradni (diagnozy, terapii, orzecznictwa)

 

Propozycje kierowane dla rodziców

• Indywidualne konsultacje i porady w zakresie poradnictwa rodzinnego, wychowania i edukacji dziecka, wspierania jego rozwoju, wyboru dalszej ścieżki kształcenia i zawodu realizowane w poradni i na terenie placówek
• Mediacje
• Terapia rodzin
• Warsztaty umiejętności wychowawczych
• Grupy wsparcia dla rodziców dzieci z trudnościami rozwojowymi
• Europejskie Dni Autyzmu grudzień 2020 (konsultacje dla rodziców dzieci z autyzmem)
• Dzień Bezpłatnych Diagnoz Logopedycznych (diagnozy , porady) marzec 2021
• Tydzień promocji zdrowia luty 2021 (warsztaty z rodzicami, nauczycielami dotyczące np. depresji młodzieńczej, uzależnień behawioralnych i in.)

Prelekcje i warsztaty o różnorodnej tematyce realizowane na terenie przedszkoli i szkół:

• „Jak przygotować dziecko do szkoły, zajęcia dla rodziców dzieci 5-6 letnich”
• „Dziecko gotowe do szkoły”
• „Praca z dzieckiem z trudnościami rozwojowymi”
• „Wczesne rozpoznawanie zaburzeń o charakterze dyslektycznym”
• „Rozwój mowy dziecka. Profilaktyka logopedyczna. Kiedy z dzieckiem udać się do logopedy”
• „Zaburzenia mowy i wady wymowy a trudności w nauce czytania i pisania”
• „Pomoc i towarzyszenie rodzica w wyborze kierunku kształcenia i zawodu” – rodzice uczniów klas VIII
• „Wspomaganie procesów uczenia się i koncentracji uwagi z wykorzystaniem elementów kinezjologii edukacyjnej”
• „Problemy dorastania”
• „Zamiast klapsa – „jak sobie radzić z trudnymi zachowaniami dziecka” warsztaty dla rodziców
• „Będę rodzicem” – warsztaty dla rodziców tuż przed lub tuż po urodzeniu się dziecka
• „Kary i nagrody w wychowaniu”
• „Wpływ komputera i TV na rozwój dziecka”
• „Jak motywować dzieci do nauki”
• „Komunikacja z dorastającym dzieckiem”
• Dziecko słabo widzące; konsultacje indywidulne w poradni dla dziecka i rodzica, funkcjonalna ocena widzenia
• Punkt konsultacyjny dla rodziców dzieci niepełnosprawnych

Wszystkie formy udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej są bezpłatne
Udział w zajęciach jest dobrowolny
Obowiązuje kolejność zgłoszeń
Zgłoszenia realizowane są sukcesywnie, w miarę możliwości kadrowych poradni i z uwzględnieniem płynnej realizacji wszystkich statutowych zadań poradni (diagnozy, terapii, orzecznictwa)
Propozycje dla nauczycieli

• Konsultacje indywidualne na terenie poradni i szkół-wspomaganie merytoryczne
• Pomoc nauczycielom w konstruowaniu Indywidualnych programów Edukacyjno-Terapeutycznych (IPE-T) dla uczniów z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego
• Sieć dla psychologów i pedagogów szkolnych
• Sieć dla logopedów szkolnych
• Sieć wsparcia dla doradców zawodowych
• Sieć wsparcia dla nauczycieli zajęć rewalidacyjno-wychowawczych
• Udział w spotkaniach zespołów wychowawczych ukierunkowanych na rozwiazywanie problemów wychowawczych oraz dydaktycznych uczniów wszystkich typów szkół i przedszkoli
• Spotkania i konsultacje indywidualne dla nauczycieli prowadzących zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze
• Spotkania grupowe i konsultacje indywidualne, wspomaganie nauczycieli dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego
• Konsultacje dla nauczycieli dotyczące zmian w prawie oświatowym

• Pomoc nauczycielom w rozpoznawaniu ryzyka dysleksji rozwojowej u uczniów szkół podstawowych klas I-III
• Wsparcie nauczycieli w rozpoznawaniu uzdolnień u uczniów
• Udział w posiedzeniu rad pedagogicznych i zespołach wychowawczych (tematyka wg zgłaszanych potrzeb)
• Sieć nauczycieli wspomagających uczniów z autyzmem, zespołem Aspergera, niepełnosprawnościami sprzężonymi
• Sieć nauczycieli tyflopedagogów
• Sieć logopedów
• Sieć doradców zawodowych
• Sieć pedagogów, psychologów szkolnych
• Europejskie dni autyzmu grudzień (konsultacje dla nauczycieli)

Prelekcje o różnorodnej tematyce, m.in.:
• Dostosowanie wymagań edukacyjnych. Jak korzystać z opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej
• „Orzeczenie i co dalej”, wykorzystywanie zapisów w orzeczeniach do kształcenia specjalnego w konstruowaniu IP-ET dziecka/ucznia
• Zespół nadpobudliwości psychoruchowej, ADHD, diagnoza, zasady postępowania
• Wsparcie nauczycieli dotyczące edukacji włączającej uczniów niepełnosprawnych
• Zaburzenia mowy, wady wymowy a trudności w nauce czytania i pisania
• Jak motywować uczniów do nauki
• Praca z dzieckiem nieśmiałym
• Wpływ TV i komputera na rozwój dziecka
• Cyberprzemoc
• Praca z uczniem niepełnosprawnym
• Dostosowanie wymagań edukacyjnych do potrzeb psychofizycznych uczniów
• Ocenianie wspierające

Wszystkie formy udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej są bezpłatne
Udział w zajęciach jest dobrowolny
Obowiązuje kolejność zgłoszeń
Zgłoszenia realizowane są sukcesywnie, w miarę możliwości kadrowych poradni i z uwzględnieniem płynnej realizacji wszystkich statutowych zadań poradni (diagnozy, terapii, orzecznictwa)
Wspomaganie przedszkoli, szkół w zakresie:
1. Wynikającym z kierunków realizacji przez Kuratora Oświaty polityki oświatowej państwa
2. Wymagań stawianych wobec przedszkoli, szkół i placówek, których wypełnianie jest badane przez organy sprawujące nadzór pedagogiczny w procesie ewaluacji zewnętrznej
3. Realizacji podstaw programowych
4. Rozpoznawania potrzeb podstawowych
5. Rozpoznawanie potrzeb dzieci i młodzieży oraz indywidualizacji procesu nauczania i wychowania
6. Analizy i wniosków z nadzoru pedagogicznego oraz wyników egzaminów zewnętrznych
7. Potrzeb zdiagnozowanych na podstawie analizy wyników i wniosków innych potrzeb wskazanych przez przedszkole, szkołę lub placówkę