Oferta została skonstruowana na podstawie analizy potrzeb szkół , przedszkoli na rok szkolny 2017/18

 

Specjaliści na terenie poradni prowadzą:

 

 • Diagnozę; psychologiczną, pedagogiczną, logopedyczną, rehabilitanta, surdopedagogiczną, tyflopedagogiczną, badanie słuchu za pomocą platformy zmysłów, przesiewowe badania wzroku
 • Terapię; psychologiczną, pedagogiczną, logopedyczną, ruchową,
 • Orzecznictwo pełne ; orzeczenia o potrzebie nauczania indywidualnego, o potrzebie kształcenia specjalnego z uwagi niepełnosprawność intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym, o potrzebie kształcenia specjalnego z uwagi na autyzm, Zespół Aspergera, słabe widzenie, niewidzenie, słabe słyszenie, niesłyszenie, zagrożenie niedostosowaniem społecznym , niedostosowanie społeczne , zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze
 • Zespoły orzekające wydają także opinie w sprawie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka niepełnosprawnego
 • Oferta działań    Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w roku szkolnym 2017/18

 

Dla najmłodszych

 

 • Program profilaktyki noworodkowej – Ocena zachowania noworodka w  Skali Brazeltona (NBAS) poza poradnią
 • Diagnoza rozwoju psychoruchowego i rozwoju mowy w poradni oraz poza poradnią.
 • Rehabilitacja ruchowa dzieci z zaburzeniami w rozwoju ruchowym w poradni.
 • Zajęcia stymulujące rozwój mowy oraz regulujące napięcie mięśniowe u dzieci z problemami neurologicznymi oraz z opóźnionym rozwojem mowy w poradni
 • „Mama i dziecko” zajęcia ruchu rozwijającego W. Sherborne poza poradnią
 • Wczesne Wspomaganie Rozwoju (wielospecjalistyczna terapia dla dzieci niepełnosprawnych, niezbędna opinia o potrzebie objęcia dziecka WWR) w poradni
 • Zajęcia stymulujące rozwój dzieci do 3 roku życia po zakwalifikowaniu po badaniach psychologiczno-pedagogicznych w poradni
 • „Badabada” program badań przesiewowych dzieci

w wieku 1/3 w kierunku autyzmu

 

 

Wszystkie formy udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej są bezpłatne

Udział w zajęciach jest dobrowolny

Obowiązuje kolejność zgłoszeń

Zgłoszenia realizowane są sukcesywnie , w miarę możliwości kadrowych poradni i z uwzględnieniem płynnej realizacji wszystkich statutowych zadań poradni (diagnozy, terapii, orzecznictwa)

 

 

 

Oferta działań    Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w roku szkolnym 2017/18

 

 

Dla przedszkolaków

 

 • Przesiewowe badania słuchu, wzroku i mowy ( w przedszkolu lub poradni), ryzyka dysleksji w przedszkolu
 • Terapia logopedyczna i neurologopedyczna w przedszkolu.
 • Usprawnianie  ruchowe dzieci z zaburzeniami w rozwoju ruchowym w poradni
 • Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne – indywidualne i grupowe w  poradni.
 • Terapia Biofeedback i RSA – Biofeedback (od 5 roku życia) w poradni
 • Zajęcia terapeutyczne dla małych dzieci wymagających dodatkowej stymulacji (zajęcia dla dzieci do 4 lat zakwalifikowanych po badaniach diagnostycznych psychologiczno-pedagogicznych w poradni)
 • Zajęcia stymulujące rozwój poznawczy dzieci 5-6 – letnich przed rozpoczęciem nauki w szkole (po zakwalifikowaniu po badaniach psychologiczno-pedagogicznych w poradni)
 • Zajęcia terapeutyczno-edukacyjne dla dzieci wolniej rozwijających się oraz z trudnościami w rozwoju (od 0-6 roku życia)
 • Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka niepełnosprawnego od momentu wykrycia niepełnosprawności do momentu rozpoczęcia nauki w szkole
 • Dni otwarte poradni – zajęcia grupowe na terenie poradni prezentujące placówkę, specjalistów , formy i metody pracy
 • Wspomaganie procesu widzenia i słyszenia dla dzieci z trudnościami wzrokowymi w poradni
 • Kynoterapia dla dzieci niepełnosprawnych objętych WWR
 • Zajęcia zapoznające dzieci z zawodem psychologa, pedagoga, logopedy, rehabilitanta

 

 

 

Zajęcia realizowane na terenie przedszkoli:

 

 • Badania przesiewowe wzroku, mowy, słuchu w kierunku ryzyka dysleksji ( na terenie przedszkoli)
 • „Mama i dziecko” zajęcia ruchu rozwijającego W. Sherborne.
 • Zajęcia warsztatowe z elementami kinezjologii edukacyjnej wspomagające rozwój koncentracji uwagi, zdolności uczenia się
 • Spotkania z kynoterapeutą i psem

 

 

 

 

 

 

Wszystkie formy udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej sa bezpłatne

Udział w zajęciach jest dobrowolny

Obowiązuje kolejność zgłoszeń

Zgłoszenia realizowane są sukcesywnie , w miarę możliwości kadrowych poradni i z uwzględnieniem płynnej realizacji wszystkich statutowych zadań poradni (diagnozy, terapii, orzecznictwa)

 

 

 

Oferta działań    Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w roku szkolnym                             2017/18

 

 

Dzieci w wieku szkolnym; szkoła podstawowa

 

 

·         Przesiewowe badania słuchu z wykorzystaniem platformy zmysłów, badania wzroku i mowy (młodsze klasy)

·         Terapia logopedyczna i neurologopedyczna

·         Wsparcie uczniów uzdolnionych oraz ich rodziców

·         Terapia pedagogiczna uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się na terenie poradni

·         Wsparcie uczniów uzdolnionych oraz ich rodziców.

·         Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne w poradni (indywidualne i grupowe)

·         Diagnozowanie predyspozycji szkolnych raz zawodowych przez ocenę możliwości, zdolności, zainteresowań i cech osobowości ucznia

·         Doradztwo edukacyjno-zawodowe i szkolne dla uczniów mających przeciwskazania zdrowotne do wykonywania określonych zawodów, realizujących kształcenie specjalne w szkołach ogólnodostępnych

·         Porady i informacje w zakresie wyboru ścieżki kształcenia zawodowego, warunków rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych

·         Terapia logopedyczna i neurologopedyczna.

·          Zajęcia terapeutyczne dla dzieci z problemem nadpobudliwości, nieharmonijnym rozwojem poznawczym, zaburzeniami  emocjonalnymi i innymi trudnościami rozwojowymi.

 

Zajęcia edukacyjno-terapeutyczne realizowane na terenie szkół, m.in.:

 • Zajęcia „Bezpieczne dziecko” – warsztaty dla uczniów klas I szkoły podstawowej.
 • Wsparcie wychowawców w prowadzeniu zajęć integracyjnych dla zespołów klasowych
 • Zajęcia warsztatowe dla szkół podstawowych z wykorzystaniem Kinezjologii Edukacyjnej.
 • Jak się efektywnie uczyć zajęcia dla uczniów szkół podstawowych dla klas IV
 • Zajęcia ukierunkowane na kształtowanie  umiejętności interpersonalnych (komunikacja, rozwiązywanie konfliktów i inne).
 • Zajęcia ukierunkowane na przeciwdziałanie agresji i przemocy wśród uczniów.
 • Mediacje, interwencje kryzysowe w sytuacjach konfliktowych
 •  „Dopóki masz wybór”- warsztaty profilaktyki uzależnień.
 • Zajęcia o aktywizujące do wyboru zawodu   realizowane z klasą (tematyka i czas zajęć do ustalenia z prowadzącym)
 • Dyżury na terenie gimnazjów – indywidualne porady dla uczniów i rodziców w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego
 • Zajęcia grupowe dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych aktywizujące do wyboru zawodu

 

Wszystkie formy udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej są bezpłatne

Udział w zajęciach jest dobrowolny

Obowiązuje kolejność zgłoszeń

Zgłoszenia realizowane są sukcesywnie , w miarę możliwości kadrowych poradni i z uwzględnieniem płynnej realizacji wszystkich statutowych zadań poradni (diagnozy, terapii, orzecznictwa)

 

 

 

 

 

 

 

 

Oferta działań    Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w roku szkolnym 2017/18

 

 

 

Młodzież; szkoły ponadgimnazjalne

 

 

 • Wsparcie młodzieży uzdolnionej realizowane w poradni
 • Diagnoza psychologzno-pedagogiczna
 • Grupa rozwoju osobistego
 • Trening redukcji stresu
 • Diagnozowanie predyspozycji zawodowych
 • Doradztwo indywidualne w planowaniu dalszej kariery zawodowej
 • Terapia logopedyczna i neurologopedyczna w poradni
 • Terapia psychologiczna- krótko i długoterminowa
 • Terapia pedagogiczna uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się
 • Terapia Biofeedback i RSA – Biofeedback
 • Sposoby radzenia sobie ze stresem , szkolnym,
 • Interwencje kryzysowe
 • Mediacje
 • Zajęcia grupowe z elementami socjoterapii kierowane do młodzieży z problemami adolescencji

 

Zajęcia realizowane na terenie szkół i placówek, m.in.:

 

 • Wspieranie wychowawców w prowadzeniu zajęć integracyjnych dla kl.I
 • Badania przesiewowe poziomu lęku – profilaktyka zaburzeń emocjonalnych i wsparcie w kryzysach życiowych
 • Sposoby radzenia sobie ze stresem , szkolnym, maturalnym i nie tylko
 • Radzenie sobie z kryzysami życiowymi
 • „Będziemy mieli dziecko” – zajęcia dotyczące ciąży, rozwoju prenatalnego dziecka dla przyszłych mam, ojców
 • Zajęcia aktywizujące do wyboru zawodu, ocena

         predyspozycji i preferencji zawodowych

 • Zajęcia : Profilaktyka HIV i AIDS (warsztaty dla klas II)
 • Indywidualne porady dla uczniów w planowaniu dalszego kształcenia i kariery zawodowej.

 

 

 

 

 

 

 

Wszystkie formy udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej sa bezpłatne

Udział w zajęciach jest dobrowolny

Obowiązuje kolejność zgłoszeń

Zgłoszenia realizowane są sukcesywnie , w miarę możliwości kadrowych poradni i z uwzględnieniem płynnej realizacji wszystkich statutowych zadań poradni (diagnozy, terapii, orzecznictwa)

 

               Propozycje kierowane dla rodziców

 

 • Indywidualne konsultacje i porady w zakresie poradnictwa rodzinnego, wychowania i edukacji dziecka, wspierania jego rozwoju, wyboru dalszej ścieżki kształcenia i zawodu realizowane w poradni i na terenie placówek
 • Mediacje
 • Terapia rodzin
 • Warsztaty umiejętności wychowawczych
 • Grupy wsparcia dla rodziców dzieci z trudnościami rozwojowymi

 

Prelekcje i warsztaty o różnorodnej tematyce realizowane na terenie przedszkoli i szkół:

 

 • „Jak przygotować dziecko do szkoły, zajęcia dla rodziców dzieci 5-6 letnich”
 • „Dziecko gotowe do szkoły”
 • „Praca z dzieckiem z trudnościami rozwojowymi”
 • „Wczesne rozpoznawanie zaburzeń o charakterze dyslektycznym”
 • „Rozwój mowy dziecka. Profilaktyka logopedyczna. Kiedy z dzieckiem udać się do logopedy”
 • „Zaburzenia mowy i wady wymowy a trudności w nauce czytania i pisania”
 • „Moje dziecko wybiera karierę zawodową, jak mu pomoc w wyborze szkoły ponadgimnazjalnej”
 • „Wspomaganie procesów uczenia się i koncentracji uwagi z wykorzystaniem elementów kinezjologii edukacyjnej”
 • „Problemy dorastania”
 • „Zamiast klapsa- „jak sobie radzić z trudnymi zachowaniami dziecka” warsztaty dla rodziców
 • „Będę rodzicem”- warsztaty dla rodziców tuż przed lub tuż po urodzeniu się dziecka
 • „Kary i nagrody w wychowaniu”
 • „Wpływ komputera i TV na rozwój dziecka”
 • „Jak motywować dzieci do nauki”
 • „Komunikacja z dorastającym dzieckiem”
 • Dziecko słabo widzące; konsultacje indywidulne w poradni dla dziecka i rodzica, funkcjonalna ocena widzenia
 • Punkt konsultacyjny dla rodziców dzieci niepełnosprawnych

 

 Wszystkie formy udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej sa bezpłatne

Udział w zajęciach jest dobrowolny

Obowiązuje kolejność zgłoszeń

Zgłoszenia realizowane są sukcesywnie , w miarę możliwości kadrowych poradni i z uwzględnieniem płynnej realizacji wszystkich statutowych zadań poradni (diagnozy, terapii, orzecznictwa)

 

 

 

 

 

 

Propozycje dla nauczycieli

 

·           Konsultacje indywidualne na terenie poradni i szkół-wspomaganie merytoryczne

·           Pomoc nauczycielom w konstruowaniu Indywidualnych programów Edukacyjno-Terapeutycznych (IPE-T) dla uczniów z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego

·           Sieć dla psychologów i pedagogów  szkolnych

·           Sieć dla logopedów szkolnych 

·           Sieć wsparcia dla doradców zawodowych

·           Sieć wsparcia dla nauczycieli zajęć rewalidacyjno-wychowawczych

·           Udział w spotkaniach zespołów wychowawczych ukierunkowanych na rozwiazywanie problemów wychowawczych oraz dydaktycznych uczniów wszystkich typów szkół i przedszkoli

·            Spotkania i konsultacje indywidualne dla nauczycieli prowadzących zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze

·           Spotkania grupowe i konsultacje indywidualne, wspomaganie  nauczycieli dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego

·           Konsultacje dla nauczycieli dotyczące  zmian w prawie oświatowym

·           Pomoc nauczycielom w rozpoznawaniu ryzyka dysleksji rozwojowej u uczniów szkół podstawowych klas I-III

·           Wsparcie nauczycieli w rozpoznawaniu  uzdolnień u uczniów

·           Pomoc w planowaniu i prowadzeniu działań z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego

·           Udział w posiedzeniu rad pedagogicznych i zespołach wychowawczych (tematyka wg zgłaszanych potrzeb)

 

 

 

Prelekcje o różnorodnej tematyce, m.in.:

·         Dostosowanie wymagań edukacyjnych. Jak korzystać z opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej

·         „Orzeczenie i co dalej”, wykorzystywanie zapisów w orzeczeniach do kształcenia specjalnego w konstruowaniu IP-ET dziecka/ucznia

·         Zespół nadpobudliwości psychoruchowej, ADHD, diagnoza, zasady postępowania

·         Wsparcie nauczycieli dotyczące edukacji włączającej uczniów niepełnosprawnych

·         Zaburzenia mowy, wady wymowy a trudności w nauce czytania i pisania

·         Jak motywować uczniów do nauki

·         Praca z dzieckiem nieśmiałym

·         Wpływ TV i komputera na rozwój dziecka

·         Cyberprzemoc

·         Praca z uczniem niepełnosprawnym

·         Dostosowanie wymagań edukacyjnych do potrzeb psychofizycznych uczniów

·         Ocenianie wspierające

 

Wszystkie formy udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej są bezpłatne

Udział w zajęciach jest dobrowolny

Obowiązuje kolejność zgłoszeń

Zgłoszenia realizowane są sukcesywnie , w miarę możliwości kadrowych poradni i z uwzględnieniem płynnej realizacji wszystkich statutowych zadań poradni (diagnozy, terapii, orzecznictwa)

 

 

 

 

 

                Wspomaganie przedszkoli, szkół w zakresie:

 1. Wynikającym z kierunków realizacji przez Kuratora Oświaty polityki oświatowej państwa
 2. Wymagań stawianych wobec przedszkoli, szkół i placówek, których wypełnianie jest badane przez organy sprawujące nadzór pedagogiczny w procesie ewaluacji zewnętrznej
 3. Realizacji podstaw programowych
 4. Rozpoznawania potrzeb podstawowych
 5. Rozpoznawanie potrzeb dzieci i młodzieży oraz indywidualizacji procesu nauczania i wychowania
 6. Analizy i wniosków z nadzoru pedagogicznego oraz wyników egzaminów zewnętrznych
 7. Potrzeb zdiagnozowanych na podstawie analizy wyników i wniosków
 8. innych potrzeb wskazanych przez przedszkole, szkołę lub placówkę